JKP Raška

Добродошли!

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), као и члана 39 става 1 тачке 9. Статута општине Рашка (Службени гласник општине Рашка број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), на седници Скупштине општине Рашка, која је одржана дана 02. септембра 2016. године, у циљу усклађивања оснивачког акта са новим Законом о јавним предузећима, донета је:


О Д Л У К А

о усклађивању пословања Јавног комуналног  предузећа „Рашка ‘‘ из Рашке са Законом о јавним предузећима


I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта


Члан 1.


Овом Одлуком, у циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима, врше се измене и допуне Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Рашка“ из Рашке („Службени гласник општине Рашка“, број 130/13), које је уписано у регистар Агенције за привредне решењем број БД 38989/20058 од 27.06.2005. године.


Циљеви оснивања


Члан 2.


Јавно Комунално предузеће „Рашка“ је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности снабдевања водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних вода, управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и погребне услуге, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене и делатности зоохигијене. Снабдевање водом за пиће је хватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача обухватајући и мерни инструмент. Пречишћавање и одвођење отпадних вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних вода са површина јавне намене односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама. Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман. Управљање гробљима је одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума. Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отворе-ним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа. Одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене. Делатност зоохигијене је хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Обавештење

Поштовани, од сада можете образац за захтеве, жалбе и рекламације преузети на сајту ЈКП "Рашка" и исте доставите лично код секретарице или слати мејлом на uprava@jkpraska.rs. Одговори на ваше захтеве биће обрађени у најкраћем могућем року од стране ЈКП "Рашка".

Јавни оглас за лицитацију тезги

Комисија за спровођење поступка јавног надметања прикупљањем писмених понуда, на основу Одлуке Надзорног Одбора број 357 од дана 09.01.2023. године и Решења Директора оглашава  јавни оглас да се у поступку јавног надметања прикупљањем писмених понуда издају у закуп следећи простори...

Вести