Skip to main content
JKP Raška

Добродошли!

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), као и члана 39 става 1 тачке 9. Статута општине Рашка (Службени гласник општине Рашка број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), на седници Скупштине општине Рашка, која је одржана дана 02. септембра 2016. године, у циљу усклађивања оснивачког акта са новим Законом о јавним предузећима, донета је:


О Д Л У К А

о усклађивању пословања Јавног комуналног  предузећа „Рашка ‘‘ из Рашке са Законом о јавним предузећима


I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта


Члан 1.


Овом Одлуком, у циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима, врше се измене и допуне Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Рашка“ из Рашке („Службени гласник општине Рашка“, број 130/13), које је уписано у регистар Агенције за привредне решењем број БД 38989/20058 од 27.06.2005. године.


Циљеви оснивања


Члан 2.


Јавно Комунално предузеће „Рашка“ је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности снабдевања водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних вода, управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и погребне услуге, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене и делатности зоохигијене. Снабдевање водом за пиће је хватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача обухватајући и мерни инструмент. Пречишћавање и одвођење отпадних вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних вода са површина јавне намене односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама. Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман. Управљање гробљима је одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума. Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отворе-ним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа. Одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене. Делатност зоохигијене је хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Обавештење

Због изненадног квара на потисном цевоводу Ф 300 на потезу од фабрике воде до Јарма на Копаонику доћи ће до прекида у водоснабдевању у ТЦ Копаоник. Због озбиљности квара успостављање редовног снабдевања водом неће бити могуће у наредних 48 сати. У току сутрашњег дана биће обезбеђена цистерна са водом.

За све додатне информације стојимо Вам на располагању.


21.05.2024.

Обавештење

Поштовани, од сада можете образац за захтеве, жалбе и рекламације преузети на сајту ЈКП "Рашка" и исте доставите лично код секретарице или слати мејлом на uprava@jkpraska.rs. Одговори на ваше захтеве биће обрађени у најкраћем могућем року од стране ЈКП "Рашка".

Јавни оглас за лицитацију тезги

Комисија за спровођење поступка јавног надметања прикупљањем писмених понуда, на основу Одлуке Надзорног Одбора од дана 19.01.2024. године и Решења Директора оглашава  јавни оглас да се у поступку јавног надметања прикупљањем писмених понуда издају у закуп следећи простори...

Вести