JKP Raška

Добродошли!

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), као и члана 39 става 1 тачке 9. Статута општине Рашка (Службени гласник општине Рашка број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), на седници Скупштине општине Рашка, која је одржана дана 02. септембра 2016. године, у циљу усклађивања оснивачког акта са новим Законом о јавним предузећима, донета је:


О Д Л У К А

о усклађивању пословања Јавног комуналног  предузећа „Рашка ‘‘ из Рашке са Законом о јавним предузећима


I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта


Члан 1.


Овом Одлуком, у циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима, врше се измене и допуне Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Рашка“ из Рашке („Службени гласник општине Рашка“, број 130/13), које је уписано у регистар Агенције за привредне решењем број БД 38989/20058 од 27.06.2005. године.


Циљеви оснивања


Члан 2.


Јавно Комунално предузеће „Рашка“ је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности снабдевања водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних вода, управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и погребне услуге, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене и делатности зоохигијене. Снабдевање водом за пиће је хватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача обухватајући и мерни инструмент. Пречишћавање и одвођење отпадних вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних вода са површина јавне намене односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама. Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман. Управљање гробљима је одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума. Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отворе-ним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа. Одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене. Делатност зоохигијене је хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Обавештење

Поштовани, од сада можете образац за захтеве, жалбе и рекламације преузети на сајту ЈКП "Рашка" и исте доставите лично код секретарице или слати мејлом на komunalno@ptt.rs. Одговори на ваше захтеве биће обрађени у најкраћем могућем року од стране ЈКП "Рашка".

Оглас

Комисија за спровођење поступка јавног надметања прикупљањем писмених понуда, на основу Одлуке Надзорног Одбора број 287 од дана 29.12.2021. године и Решења Директора оглашава  јавни оглас да се у поступку јавног надметања прикупљањем писмених понуда издају у закуп следећи простори...

Вести

10.09.2021


10.09.2021


09.09.2021


09.09.2021


09.09.2021


06.09.202120.08.2021


17.08.2021


12.08.2021


09.07.2021


08.07.2021

17.06.2021

17.06.2021

10.06.2021


10.06.2021


10.06.2021


10.06.2021


31.05.2021


26.05.2021


19.05.2021


18.05.2021


11.05.2021


11.05.2021


30.04.2021


30.04.2021


30.04.2021


30.04.2021


08.04.2021


05.04.2021


22.03.2021


22.03.2021


17.03.2021


11.03.2021


11.03.2021


11.03.2021


11.03.2021


11.03.2021


11.03.2021


26.02.2021


26.02.2021


25.02.2021


25.02.2021


23.02.2021


23.02.2021


18.02.2021


18.02.2021


12.02.2021


12.02.2021


12.02.2021


02.02.2021

02.02.2021


01.02.2021


31.01.2021


31.01.2021


31.01.2021


31.01.2021


31.01.2021


22.01.2021


22.01.2021


22.01.2021


18.01.2021


15.01.2021


15.01.2021


15.01.2021

ЈАВНА НАБАВКА - ДОБРА - ХЕМИКАЛИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ


15.01.2021


13.01.2021


13.01.2021

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГА - ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ


08.01.2021

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГА - АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ


07.01.2021

ЈАВНА НАБАВКА - ДОБРО - ХРАНА ЗА ПСЕ


24.12.2020

ЈАВНА НАБАВКА - ДОБРО - ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО 


15.12.2020


ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА


02.12.202002.12.202018.11.202018.11.202018.11.202016.11.2020


ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ


14.11.202009.11.202028.10.202028.10.202022.10.202013.10.202007.10.202017.09.202026.08.202024.08.202024.08.202024.08.202024.08.202024.08.202022.08.202012.08.202011.08.202011.08.202022.07.202028.04.202027.04.202018.02.202013.02.202012.02.202010.02.202028.01.202024.01.2020